emmaklee: Masayoshi Sukita / Iggy Pop, Tokyo …

emmaklee:

Masayoshi Sukita / Iggy Pop, Tokyo (1977)