Robert Plant, slyly, yet entirely, golden, god…

Robert Plant, slyly, yet entirely, golden, godly