#geiton February 16th 1969 Tyrannosaurus Rex …

#geiton February 16th 1969
Tyrannosaurus Rex play The Fairfield Hall Croydon on the second night of their UK Tour http://bit.ly/2BF3Msb